Next Academy Navoday Book 2024

Next Academy Navoday Book 2024
NEW SYLLABUS NEW BOOK. This book has 3000+ practice questions and all maths examples explained [Contact - 9168667007]

केंद्रप्रमुख पद भरती,अभ्यासक्रम,शासन निर्णय,पदोन्नती माहिती

SHARE:

केंद्रप्रमुख पदाची भरती, केंद्रप्रमुख अभ्यासक्रम, केंद्रप्रमुख पात्रता ,पदोन्नती,केंद्रप्रमुख पदाची भरती ,अभ्यासक्रम,GR (शासन निर्णय),पदोन्नती इतर सर्

केंद्रप्रमुख पदाची भरती, केंद्रप्रमुख अभ्यासक्रम, केंद्रप्रमुख पात्रता ,पदोन्नती,Kendra pramukh Bharti 2024,Kendra Pramukh syllabus, Kendra Pramukh Eligibility, केंद्रप्रमुख पदाची भरती जागा, केंद्र प्रमुख वेतनश्रेणी,केंद्र प्रमुख भरती 2023,केंद्र प्रमुख in English,केंद्रप्रमुख भरती,केंद्रप्रमुख भरती 2023,केंद्रप्रमुख भरती पुस्तके,केंद्रप्रमुख भरती gr,केंद्रप्रमुख भरती 2023-2024,केंद्रप्रमुख भरती अभ्यासक्रम,केंद्रप्रमुख भरती अभ्यासक्रम pdf,केंद्रप्रमुख भरती 2024 अभ्यासक्रम,केंद्रप्रमुख भरती पुस्तक,केंद्रप्रमुख भरती पात्रता

केंद्रप्रमुख पदाची भरती,अभ्यासक्रम,GR (शासन निर्णय),पदोन्नती 
इतर सर्व माहिती

Central Head Recruitment, Course, GR (Govt.), Promotion and all other information

केंद्रप्रमुख या पदावरील पदोन्नतीकरीता आवश्यक अर्हता निश्चित

मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा व पदोन्नतीद्वारे केंद्रप्रमुख पदावरील निवडीकरीता पुढीलप्रमाणे शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता निश्चित करण्यात येत आहे:-

मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे केंद्रप्रमुख निवड:-

मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे निवडीसाठी कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.ए./बी.कॉम / बी.एस्सी. ही पदवी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे आणि ज्यांनी जिल्हा परिषदेच्या प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) किंवा प्रशिक्षित शिक्षक (प्राथमिक) या पदावर किमान ६ वर्ष अखंडीत सेवा पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

पदोन्नतीने केंद्रप्रमुख नियुक्तीसाठी:-

ज्यांनी जिल्हा परिषदेच्या प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) या पदावर किमान ६ वर्ष अखंडीत सेवा पूर्ण केली असेल अशा उमेदवारामधून सेवाज्येष्ठता व गुणवत्ता या आधारे पात्र उमेदवारांच्या पदोन्नतीने नेमणूक करण्यात येईल.

शासन निर्णय संकेताक - 202309271223553421

______________

शासन शुध्दीपत्रकः

शासन निर्णय दिनांक ०१.१२.२०२२ मधील परिच्छेद क्र. ५.१ हा वगळण्यात येत असून, त्याऐवजी परिच्छेद क्र. ५.१ पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावा.

विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेद्वारे निवडीसाठी कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.ए./बी.कॉम/बी.एस. सी. ही पदवी किमान ५० टक्के गुणांसह उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे आणि जिल्हा परिषदेच्या प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) या पदावर तीन वर्षापेक्षा कमी नाही इतकी अखंड नियमीत सेवा (शिक्षण सेवक कालावधी वगळून) पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

किंवा

प्रशिक्षित शिक्षक (प्राथमिक) या पदावर नियुक्त शिक्षकांनी ज्या दिनांकास वरीलप्रमाणे पदवी धारण केलेली आहे, त्या दिनांकापासून तीन वर्षापेक्षा कमी नाही इतकी अखंड नियमीत सेवा (शिक्षण सेवक कालावधी वगळून) पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

तसेच परिच्छेद क्र. ६ मधील "प्रशिक्षित शिक्षक (प्राथमिक)" याऐवजी "प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक)" असे वाचण्यात यावे.

सदर शासन शुध्दीपत्रक - संकेताक २०२३०३०९१७२८३८१०२१

शासन निर्णय दिनांक डाऊनलोड लिंक
केद्र मुख्याध्यापक या ऐवजी केंद्रप्रमुख असे पदनाम करण्याबाबत 25-01-2001 GR डाऊनलोड
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातरर्फफे मुंबई केंद्रावर घेण्यात येणा-या परीक्षांसाठी केंद्रप्रमुख / पर्यवेक्षक / समवेक्षक / लिपिक / वर्ग -4 चे कर्मचतारी उपलब्ध करूंन देणेबाबत. 24-11-2009 GR डाऊनलोड
केंद्रप्रमुखांची पदे स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरण्याबाबत. सुधारित कार्यपध्दती विहीत करण्याबाबत.. 16-02-2018 GR डाऊनलोड
केंद्रप्रमुखाची 50 टक्के पदे पदोन्नतीने व 50 टक्के पदे मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरण्याबाबत. 01-12-2022 GR डाऊनलोड
केंद्रप्रमुख या पदावरील पदोन्नतीकरीता आवश्यक अर्हता निश्चित करणेबाबत 09-03-2023 GR डाऊनलोड
केंद्रप्रमुख या पदावरील पदोन्नतीकरीता आवश्यक अर्हता निश्चित करणेबाबत (NEW) 27-09-2023 GR डाऊनलोड

केंद्र शाळांच्या (क्लस्टर रिसोर्स सेंटरच्या) माध्यमातून शाळांची कामगिरी सुधारण्याकरीता सूचना देणेबाबत. 20-1-2020

डाऊनलोड

केंद्र प्रमुखांची रिक्त पदे सरळसेवेने व मर्यादित विभागीय परीक्षेद्वारे भरण्याकरिता स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यासक्रम निश्चित करणेबाबत. 9-9-2019

डाऊनलोड

केंद्रप्रमुखांची पदे स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरण्याबाबत. सुधारित कार्यपध्दती विहीत करण्याबाबत.. 16-2-2018

डाऊनलोड

केंद्रप्रमुख अधिसूचना १०-६-२०१४

डाऊनलोड

केद्र प्रमुखांची 40 टक्के पदे सरळंसेवेन, 30 टक्के पदे पदोन्नतीने, 30 टक्के पदे मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेव्दारे भरण्याबाबत 2-2-2010

डाऊनलोड

केद्र मुख्याध्यापक या ऐवजी केंद्रप्रमुख असे पदनाम करण्याबाबत 25-1-2001

डाऊनलोड

केंद्र प्रमुखांची पदे पदोन्नतीने भरण्याबाबत १८-६-२००८

डाऊनलोड

प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण व साक्षरता यासाठी महाराष्ट राज्याच्या कृती कार्यक्रमाची अंमलबजावणी-केंद्र शाळां शिक्षण सल्लागार समितीवर शाळां समूह केंद्राच्या मुख्याध्यापकाची नियुक्ती 18-1-1995

डाऊनलोड

केंद्र प्रमुखांच्या पदावर नियुक्ती करणेबाबत 1-7-1995

डाऊनलोड

प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण व साक्षरता यासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या कृती कार्यक्रमाची अंमलबजावणी- केंद्रीय प्राथमिक शाळांची  स्थापना करणेबाबत. केंद्रप्रमुखाची कर्तव्ये १४-११-१९९४

डाऊनलोड

महत्वाच्या लिंक –

TAG-केंद्रप्रमुख पदाची भरती, केंद्रप्रमुख अभ्यासक्रम, केंद्रप्रमुख पात्रता ,पदोन्नती,Kendra pramukh Bharti 2024,Kendra Pramukh syllabus, Kendra Pramukh Eligibility, केंद्रप्रमुख पदाची भरती जागा, केंद्र प्रमुख वेतनश्रेणी,केंद्र प्रमुख भरती 2023,केंद्र प्रमुख in English,केंद्रप्रमुख भरती,केंद्रप्रमुख भरती 2023,केंद्रप्रमुख भरती पुस्तके,केंद्रप्रमुख भरती gr,केंद्रप्रमुख भरती 2023-2024,केंद्रप्रमुख भरती अभ्यासक्रम,केंद्रप्रमुख भरती अभ्यासक्रम pdf,केंद्रप्रमुख भरती 2024 अभ्यासक्रम,केंद्रप्रमुख भरती पुस्तक,केंद्रप्रमुख भरती पात्रता

कुणीही वेबसाईटवरील माहिती आमच्या परवानगी शिवाय प्रसिद्ध करू नये केल्यास कॉपीराईट नियमानुसार नोटीस देण्यात येईल.

आपली वेबसाईट आपले सोशल मिडिया जॉईन करा.

COMMENTS

BLOGGER

Join Now

  • Instagram
  • Whats App
  • Telegram
नाव

अभ्यासक्रम,2,अभ्यासमाला,4,आयकर,1,उपक्रम यादी,3,तंत्रज्ञान,134,दिनविशेष,16,नवोदय परीक्षा,85,निपुण भारत अभियान,1,निबंधमाला,3,परीक्षा,104,पुस्तके,12,प्रशिक्षण,61,प्रश्नपत्रिका,25,प्रश्नमंजुषा,2,बोधकथा,8,भाषण,13,मंथन परीक्षा,1,मूल्यमापन आराखडे,12,राष्ट्रीय कार्यक्रम,12,लेख,36,विद्यार्थी कट्टा,316,विषय पेटी,2,शालार्थ,54,शालेय समिती,3,शाळा माहिती,514,शाळापूर्व तयारी अभियान,8,शाळासिद्धी,6,शिष्यवृत्ती परीक्षा,74,शिक्षक Update,394,शैक्षणिक उपक्रम,22,शैक्षणिक खेळ,3,शैक्षणिक साहित्य,18,सरल पोर्टल,29,सुट्ट्या,5,सूचना,686,All Update,288,Avirat,5,Best Essay,7,careers,18,CTET,4,English Grammar,9,GR,51,Live Webinar,76,News,515,Online exam,33,pariptrak,11,Pavitra Portal,5,recent,1,Result,2,Scholarship,26,Video,18,Yojana,4,
ltr
item
आपला ठाकरे : केंद्रप्रमुख पद भरती,अभ्यासक्रम,शासन निर्णय,पदोन्नती माहिती
केंद्रप्रमुख पद भरती,अभ्यासक्रम,शासन निर्णय,पदोन्नती माहिती
केंद्रप्रमुख पदाची भरती, केंद्रप्रमुख अभ्यासक्रम, केंद्रप्रमुख पात्रता ,पदोन्नती,केंद्रप्रमुख पदाची भरती ,अभ्यासक्रम,GR (शासन निर्णय),पदोन्नती इतर सर्
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1J4Z8rlUpNDs0UsZ5iuxtSo7vtt9M-11pKz5oUmA2UZ5UkyI2D-lf7Pe3X3co1wqy0E47IEzGOTGXQXUo87cE01CTkAB3eNBXsrwef-g3ICI4ZI2xB2x72sDQLC08cCXRLeu_4zjrB5_o0i2bekEgn0t_G11ZuVT_XlMUqgJvpiLOTfpNgu67zWKy/s16000/%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%96%20%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A5%80%20%E0%A4%AD%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A5%80%20,%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE,GR%20(%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A8%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3%E0%A4%AF),%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A4%A4%E0%A5%80%20%E0%A4%87%E0%A4%A4%E0%A4%B0%20%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%20%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%80.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1J4Z8rlUpNDs0UsZ5iuxtSo7vtt9M-11pKz5oUmA2UZ5UkyI2D-lf7Pe3X3co1wqy0E47IEzGOTGXQXUo87cE01CTkAB3eNBXsrwef-g3ICI4ZI2xB2x72sDQLC08cCXRLeu_4zjrB5_o0i2bekEgn0t_G11ZuVT_XlMUqgJvpiLOTfpNgu67zWKy/s72-c/%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%96%20%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A5%80%20%E0%A4%AD%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A5%80%20,%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE,GR%20(%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A8%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3%E0%A4%AF),%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A4%A4%E0%A5%80%20%E0%A4%87%E0%A4%A4%E0%A4%B0%20%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%20%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%80.png
आपला ठाकरे
https://www.aapalathakare.com/2020/07/Central-Head-Recruitment-Course-GR-Govt-Promotion-and-all-other-information-by-thakareblog.html
https://www.aapalathakare.com/
https://www.aapalathakare.com/
https://www.aapalathakare.com/2020/07/Central-Head-Recruitment-Course-GR-Govt-Promotion-and-all-other-information-by-thakareblog.html
true
6560251832759801907
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content