#Ads

Just Foods
🍴Food enthusiast sharing delicious and healthy recipes with a focus on using fresh, whole ingredients. Join me on my culinary journey to discover new and exciting flavors that will tantalize your taste buds! #justfoodsrecipe #healthyeating #foodie #yum

गणित स्पष्टीकरण स्पर्धा परीक्षा सराव | Math Explanation Competition Exam Practice


15 संख्यांची सरासरी 8 आहे. त्यापैकी पहिल्या 8 संख्यांची सरासरी 10 आणि शेवटच्या 8 संख्यांची सरासरी 9 आहे तर 8 वी संख्या कोणती?

स्पष्टीकरण :-

15×8=120

8×10=80

8×9=72

120-80=40

120-72=48

40+48=88

120-88=32

 

सहा व्यक्तींचे सरासरी वय 39 वर्षे आहे. नवीन व्यक्ती आल्याने वयाची सरासरी 1 ने कमी झाली, तर नवीन व्यक्तीचे वय किती?

स्पष्टीकरण :-

Short Trick

( सरासरी वय एकूण व्यक्ती × कमी झालेली सरासरी )

= 39 – ( 7 × 1 ) = 39 7 = 32

एका बोटीमध्ये 10 व्यक्ती बसलेले आहेत. बोटीमधील 40 किलो वजनाचा एक व्यक्ती उतरला व नवीन व्यक्ती त्या ठिकाणी आला तेव्हा वजनाची सरासरी 1.5 कि. ग्रॅ. ने वाढली, तर नवीन व्यक्तीचे वजन काढा?

स्पष्टीकरण :-

नवीन व्यक्तीचे वजन = उतरलेले व्यक्तीचे वजन + (एकूण व्यक्ती × वाढलेली सरासरी)

 

= 40 + ( 10 × 1.5 )

= 40 + 15

= 55 किलो

 

एका वर्गात 10 विद्यार्थी असून, त्यांचे सरासरी वय 20 वर्षे आहे. वर्गात शिक्षक आल्यास सरासरी 1 ने वाढते, तर शिक्षकाचे वय किती?

स्पष्टीकरण :

सरासरी फक्त 1 ने वाढल्यास

शिक्षकाचे वय = सर्व संख्यांची बेरीज

10 + 20 + 1 = 31 वर्षे

आठ संख्यांची सरासरी 21 आहे, तर प्रत्येक संख्येला 5 ने गुणले तर तयार होणाऱ्या नवीन संख्यांची सरासरी किती?

स्पष्टीकरण :-

नवीन संख्यांची सरासरी = गुणक × सरासरी

5 × 21 = 105

पाच संख्यांची सरासरी 50 आहे व त्यापैकी तीन संख्यांची सरासरी 40 आहे, तर उर्वरित दोन संख्यांची सरासरी किती?

स्पष्टीकरण :-

संख्या × सरासरी = एकूण

    5   ×  50     =  250

    3   ×  40      = 120

    -----------------------------                                  

                        =  250 – 120

                        =  130

 

                     130

सरासरी = -------- = 65

                        2

 

पाच संख्यांची सरासरी 27 आहे व त्यापैकी तीन संख्यांची सरासरी 28 आहे, तर उर्वरित दोन संख्यांची सरासरी किती?

स्पष्टीकरण :-

संख्या × सरासरी = एकूण

    5   ×  27      =  135

    3   ×  28      =   84

    -----------------------------                                  

                        =  135 – 84

                        =   51

                     51

सरासरी = ------ = 25.5

                      2

 

पाच संख्यांची सरासरी 50 आहे व त्यापैकी तीन संख्यांची सरासरी 40 आहे, तर उर्वरित दोन संख्यांची सरासरी किती?

स्पष्टीकरण :-

संख्या × सरासरी = एकूण

    5   ×  50     =  250

    3   ×  40      = 120

    -----------------------------                                  

                        =  250 – 120

                        =  130

                     130

सरासरी = -------- = 65

                        2

पाच संख्यांची सरासरी 17 आहे, त्यापैकी पहिल्या चार संख्यांची सरासरी 16 आहे, तर पाचवी संख्या कोणती?

स्पष्टीकरण :-

संख्या × सरासरी = एकूण

      5 × 17   = 85

      4 × 16   = 64

                       -----------

                           21

द.सा.द.शे. 10 दराने 5000 रुपयाचे 2 वर्षाचे चक्रवाढ व्याज किती?

 स्पष्टीकरण :-

Short Trick :---

P = 5000 ; N = 2 वर्षे, R = 10%

पहिले वर्ष 500

दुसरे वर्ष  500   50 (500 चे 10%)

                 -----------------------------------

                  एकूण 1050 रूपये

टिप्पणी पोस्ट करा

वरील लेखावरच Comment करा.