Next Academy Navoday Book 2024

Next Academy Navoday Book 2024
NEW SYLLABUS NEW BOOK. This book has 3000+ practice questions and all maths examples explained [Contact - 9168667007]

भविष्य निर्वाह निधीचा तपशील ऑनलाईन पाहता येणार

SHARE:

भविष्य निर्वाह निधी,भविष्य निर्वाह निधी अर्ज नमुना,भविष्य निर्वाह निधी नियम 1998,भविष्य निर्वाह निधी ना परतावा नियम,भविष्य निर्वाह निधी कायदा,भविष्य न

भविष्य निर्वाह निधी,भविष्य निर्वाह निधी अर्ज नमुना,भविष्य निर्वाह निधी नियम 1998,भविष्य निर्वाह निधी ना परतावा नियम,भविष्य निर्वाह निधी कायदा,भविष्य निर्वाह निधी व्याज दर,भविष्य निर्वाह निधी फायदे,भविष्य निर्वाह निधी फॉर्म,भविष्य निर्वाह निधी महाराष्ट्र,भविष्य निर्वाह निधी माहिती

भविष्य निर्वाह निधीचा तपशील ऑनलाईन पाहता येणार

Provident fund details can be viewed online

भविष्य निर्वाह निधीचे २०२२-२३ चे वार्षिक लेखा विवरण सेवार्थच्या https://sevaarth.mahakosh.gov.in या संकेतस्थळावर कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याची प्रत्यक्ष प्रत (हार्ड कॉपी) देणे थांबविल्याचे महालेखाकार कार्यालयाने प्रसिद्धी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

महालेखापाल कार्यालय यांनी लेखा आणि कोषागार संचालकांना 2022-23 या वर्षासाठी जीपीएफ लेखा स्लिप प्रदान केल्या असून त्या सेवार्थ या वेबसाइटवर अपलोड केल्या आहेत. कर्मचारी हे विवरण डाउनलोड करून प्रिंट काढू शकतात.

खात्याच्या स्लिपमध्ये विसंगती आढळून आल्यास संबंधित आहरण आणि संवितरण अधिकाऱ्यामार्फत वरिष्ठ उपमहालेखापाल (निधी), महालेखापाल यांच्या निदर्शनास आणल्या जाऊ शकतात. गहाळ क्रेडिट/डेबिट, जन्मतारीख आणि नियुक्तीची तारीख इ. माहिती स्लिपवर छापली नसल्यास, नोंदी पडताळणी आणि अद्ययावत करण्यासाठी agaeMaharshtra1@cag.gov.in या ईमेलवर कळवावे, असेही महालेखाकार कार्यालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे सेवार्थ प्रणालीतून ऑनलाईन पध्दतीने काढून घेण्यासाठी उपलब्ध सुविधा

 शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचे लेख्यांबाबत महालेखापाल कार्यालयाकडून पुरविण्यात येणारी विवरणपत्रे ऑनलाईन पध्दतीने काढून घेण्याबाबत शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक भनिनि-२०१९/प्र.क्र.६१/का २४. दिनांक ११/०६/२०२० व दिनांक २४/०९/२०२० अन्वये कळविण्यात आलेले आहे.

सदर भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे सेवार्थ प्रणालीवरुन संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांना प्रिंट घेता यावी म्हणून सेवार्थ प्रणालीत सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेली आहे. (Url: https://sevaarth.mahakosh.gov.in)

१) सेवार्थ प्रणालीवरील Employee corner साठी आवश्यक असलेल्या लांगीनने संबंधित अधिकारी / कर्मचारी (Sevaarth id with Password) लॉगीन करतील. (पासवर्ड रिसेट करावयाचा झाल्यास त्याची सुविधा आहरण संवितरण अधिकान्यांच्या लॉगीनमध्ये उपलब्ध आहे).

२)लॉगीन केल्यानंतर उपलब्ध असलेल्या मेनूमधील View GPF Sip या टॅबवर क्लिक करतील त्यानंतर त्यांना पुढील स्क्रीनवर GPF Slip for FY 2022 2023 असे दिसून येईल त्यानंतर Submit वा टॅबवर क्लिक करावे.

३) संबंधित अधिकारी कर्मचारी यांना Authentication करीता Series_Account number_DOB (YYYYMIMDD)_Sevaarth id ही माहिती भरावी. सदर भरलेला तपशील जर प्रणालीमध्ये उपलब्ध असलेल्या माहितीशी जुळला तर संबंधितांना GPF Slip Download करता येईल. जर सदर माहिती जुळली नाही तर संबंधितांना संबंधित AG Mumbai Or AG Nagpur यांचेकडे संपर्क करण्याबाबत प्रणालीवर संदेश दिसेल. त्याप्रमाणे संपर्क करण्यात येऊन GPF Slip प्राप्त करुन प्यावी. तसेच यापूर्वीच्या वित्तीय वर्षाच्या भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे महालेखाकार मुंबई व नागपूर यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असतील. याबाबतचे विचारणा करणारे ईमेल कृपया संचालनालयास पाठवू नये.

(४)सेवार्थ प्रणालीवर सदर GPF Slip ज्या अधिकारी / कर्मचारी यांचा सेवार्थ आवडी आहे अशा सर्वांसाठी ही सुविधा उपलब्ध असणार आहे. यामध्ये सेवार्थ प्रणालीवर अटच नसलेले कर्मचारी सुध्दा Employee Corner चा वापर करून GPF Slip Download करता येणार आहे.

५)सेवार्थ प्रणालीवर अटच नसलेले कर्मचारी म्हणजे, ज्या शासकीय कार्यालयात नियमित सेवार्थ प्रणालीशिवाय वेतन अदा होत असलेले कर्मचारी अथवा प्रतिनियुक्तीच्या पदावर पदस्थापना असलेले कर्मचारी तसेच अद्याप कोणत्याही कार्यालयात पदस्थापना प्राप्त नसलेले कर्मचारी आहेत.

६)कर्मचाऱ्यांना सेवार्थ आयडी असल्यामुळे त्यांना Employee Corner व्दारे GPF Slip Download करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेली आहे. जर अशा कर्मचाऱ्यांना GPF Slip Download करताना काही अडचणी आल्यास त्यांनी प्रत्येक कोषागारात उपलब्ध असलेल्या तांत्रिक सहाय्यकाच्या ईमेलवर पुढील तपशीलानुसार माहिती देण्यात यावी. प्रत्येक जिल्ह्यातील तांत्रिक सहाय्यकाचा ईमेल आयडी सेवार्थ प्रणालीच्या लांगीन पेजवर Contact Us (Sevaarth Contact details) या टॅबवर उपलब्ध आहेत.

  • ·        कर्मचान्यांचे पूर्ण नाव
  • ·        सेवार्थ आयडी व पासवर्ड (Employee Corner Login)
  • ·        संबंधित महालेखाकार कार्यालय मुंबई नागपूर
  • ·        भविष्य निर्वाह निधी खाते क्रमांक (Series_Account number)
  • ·        अचूक जन्मतारीख (1" page of Service book Scan copy)

उपरोक्त तपशीलाव्दारे महालेखापाल कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार पडताळणी करण्यात येईल व जर अशा कर्मचान्यांची माहिती महालेखापाल कार्यालयाकडून प्राप्त झालेली असेल तरच ती संबंधित कर्मचान्यांला उपलब्ध करण्यात येईल अन्यथा अशा कर्मचान्याला संबंधित महालेखापाल कार्यालयास संपर्क साधण्यास कळविण्यात येईल.

#भविष्य निर्वाह निधी,भविष्य निर्वाह निधी अर्ज नमुना,भविष्य निर्वाह निधी नियम 1998,भविष्य निर्वाह निधी ना परतावा नियम,भविष्य निर्वाह निधी कायदा,भविष्य निर्वाह निधी व्याज दर,भविष्य निर्वाह निधी फायदे,भविष्य निर्वाह निधी फॉर्म,भविष्य निर्वाह निधी महाराष्ट्र,भविष्य निर्वाह निधी माहिती

कुणीही वेबसाईटवरील माहिती आमच्या परवानगी शिवाय प्रसिद्ध करू नये केल्यास कॉपीराईट नियमानुसार नोटीस देण्यात येईल.

आपली वेबसाईट आपले सोशल मिडिया जॉईन करा.

COMMENTS

BLOGGER

Join Now

  • Instagram
  • Whats App
  • Telegram
नाव

अभ्यासक्रम,2,अभ्यासमाला,4,आयकर,1,उपक्रम यादी,3,तंत्रज्ञान,134,दिनविशेष,16,नवोदय परीक्षा,85,निपुण भारत अभियान,1,निबंधमाला,3,परीक्षा,104,पुस्तके,12,प्रशिक्षण,61,प्रश्नपत्रिका,25,प्रश्नमंजुषा,2,बोधकथा,8,भाषण,13,मंथन परीक्षा,1,मूल्यमापन आराखडे,12,राष्ट्रीय कार्यक्रम,12,लेख,36,विद्यार्थी कट्टा,316,विषय पेटी,2,शालार्थ,54,शालेय समिती,3,शाळा माहिती,514,शाळापूर्व तयारी अभियान,8,शाळासिद्धी,6,शिष्यवृत्ती परीक्षा,74,शिक्षक Update,394,शैक्षणिक उपक्रम,22,शैक्षणिक खेळ,3,शैक्षणिक साहित्य,18,सरल पोर्टल,29,सुट्ट्या,5,सूचना,686,All Update,288,Avirat,5,Best Essay,7,careers,18,CTET,4,English Grammar,9,GR,51,Live Webinar,76,News,515,Online exam,33,pariptrak,11,Pavitra Portal,5,recent,1,Result,2,Scholarship,26,Video,18,Yojana,4,
ltr
item
आपला ठाकरे : भविष्य निर्वाह निधीचा तपशील ऑनलाईन पाहता येणार
भविष्य निर्वाह निधीचा तपशील ऑनलाईन पाहता येणार
भविष्य निर्वाह निधी,भविष्य निर्वाह निधी अर्ज नमुना,भविष्य निर्वाह निधी नियम 1998,भविष्य निर्वाह निधी ना परतावा नियम,भविष्य निर्वाह निधी कायदा,भविष्य न
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjntQXy4Sa1ZvJzdojn7pygscbAIptveztHtqIZDqzbGdZhFRD02g3ozcmamHYklqKKA2e4E3e_CKQKRtih31-db-vH1t8XWS7fCWDXLpd_w-cnoIKLFVgV0my0Rt4xQwUN5U64QP-aTqlHtPpTl6mKouNNpNo04ojjL9-0go52a6KVqQVpUlSuAbQmJR0/s16000/GPF.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjntQXy4Sa1ZvJzdojn7pygscbAIptveztHtqIZDqzbGdZhFRD02g3ozcmamHYklqKKA2e4E3e_CKQKRtih31-db-vH1t8XWS7fCWDXLpd_w-cnoIKLFVgV0my0Rt4xQwUN5U64QP-aTqlHtPpTl6mKouNNpNo04ojjL9-0go52a6KVqQVpUlSuAbQmJR0/s72-c/GPF.png
आपला ठाकरे
https://www.aapalathakare.com/2023/07/GPF-details-can-be-viewed-online.html
https://www.aapalathakare.com/
https://www.aapalathakare.com/
https://www.aapalathakare.com/2023/07/GPF-details-can-be-viewed-online.html
true
6560251832759801907
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content