#Ads

Just Foods
🍴Food enthusiast sharing delicious and healthy recipes with a focus on using fresh, whole ingredients. Join me on my culinary journey to discover new and exciting flavors that will tantalize your taste buds! #justfoodsrecipe #healthyeating #foodie #yum

संचमान्यता शासन निर्णय | Sanchamanyta Govt GRसंचमान्यता शासन निर्णय


शासन निर्णय विषय
संबंधित विभाग दिनांक
शिक्षकेतर पदे अनुज्ञेयतेसाठी सुधारित निकष शालेय शिक्षण क्रीडा विभाग २५/११/२००५
गट क व गट ड संवर्गातील पदभरतीस निर्बंध वित्त विभाग २९/११/२०१०
प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येवर आधारित शिक्षक पदे निर्धारित करणेबाबत शालेय शिक्षण क्रीडा विभाग १३/१२/२०१३
मागासवर्गीय अनुशेष भरण्याकरिता मुदतवाढ सामान्य प्रशासन विभाग २१/८/२०१३
माध्यमिक शाळांना (इ ९वी १०वी )नवीन तुकड्या मंजूर करणे व टिकविणे बाबतचे निकष शालेय शिक्षण क्रीडा विभाग २०/११/२०१३
दि.२०/११/२०१३ च्या शासन निर्णयास स्थगिती शालेय शिक्षण क्रीडा विभाग २७/६/२०१४
माहिती अधिकार २००९ अनुषंगाने संचमान्यतेचे सुधारित निकष शालेय शिक्षण क्रीडा विभाग २८/८/२०१५
संचमान्यता सुधारित निकष शालेय शिक्षण क्रीडा विभाग २/७/२०१६
शैक्षणिक वर्षामधील कामाचे किमान दिवस, शिक्षणाचे तास,व शिक्षकासाठी प्रत्येक आठवड्याला किमान तास निश्चित करणे शालेय शिक्षण क्रीडा विभाग २९/४/२०११

TAG-संचमान्यता 2022-23,संचमान्यता 2022-23 निकष,संचमान्यता 2022-23,संचमान्यता,संचमान्यता निकष,संचमान्यता म्हणजे काय,संचमान्यता gr,संचमान्यता 2022-23 निकष,संचमान्यता 2021-22 निकष,संचमान्यता 2021-22

कुणीही वेबसाईटवरील माहिती आमच्या परवानगी शिवाय प्रसिद्ध करू नये केल्यास कॉपीराईट नियमानुसार नोटीस देण्यात येईल.

आपली वेबसाईट आपले सोशल मिडिया जॉईन करा.

 

टिप्पणी पोस्ट करा

वरील लेखावरच Comment करा.

थोडे नवीन जरा जुने

POST ADS1

POST ADS 2