#Ads

Just Foods
🍴Food enthusiast sharing delicious and healthy recipes with a focus on using fresh, whole ingredients. Join me on my culinary journey to discover new and exciting flavors that will tantalize your taste buds! #justfoodsrecipe #healthyeating #foodie #yum

जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांबाबत सुधारित वेळापत्रक

जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या Update  Intra-district transfers of Zilla Parishad teachers Update

जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांबाबत वेळापत्रक
Schedule regarding intra-district transfers of Zilla Parishad teachers

जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांबाबत सुधारित वेळापत्रक

जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांबाबत सुधारित वेळापत्रक************

जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या Update
Intra-district transfers of Zilla Parishad teachers Update

Intra-district transfers :- जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत / आंतरजिल्हा बदल्यांसाठी संदर्भीय दिनांक ०७.०४.२०२१ च्या दोन स्वतंत्र शासन निर्णयान्वये सुधारित धोरण विहित करण्यात आले आहे. सदर धोरणातील तरतूदीनुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्याबाबत (बदलीस पात्र असलेल्या / विशेष संवर्ग भाग - १ मधील / विशेष संवर्ग भाग-२ मधील शिक्षकांची यादी, निव्वळ रिक्त पदांची यादी, संभाव्य रिक्त पदांची यादी, जिल्ह्यातील अवघड क्षेत्र घोषित करणे, इत्यादी) वेळोवेळी आपणास शासन स्तरावरुन निर्देश देण्यात आलेले आहेत.

आंतरजिल्हा बदली सेवाजेष्ठता यादी | Inter-District Transfer Seniority List

शासनाच्या संदर्भीय क्र. २ येथील दिनांक ०७.०४.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात आलेल्या सुधारित धोरणानुसार जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्यांची प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. आता, जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांबाबतची कार्यवाही सुरु करण्यात येणार आहे. त्यानुषंगाने दिनांक ३०.०८.२०२२ रोजी जिल्हा परिषद शिक्षक अभ्यास गटासमवेत व्हीसीद्वारे बैठक आयोजित केली होती. सदर बैठकीत खालील मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली व सदर बैठकीतीत चर्चेच्या अनुषंगाने उपस्थित झालेल्या मुद्यांसंदर्भात खालीलप्रमाणे स्पष्टीकरणात्मक सूचना देण्यात येत आहे.

जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या Update | Intra-district transfers of Zilla Parishad teachers Update

जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या Update | Intra-district transfers of Zilla Parishad teachers Updateजिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या Update | Intra-district transfers of Zilla Parishad teachers Update

जिल्‍हांतर्गत बदल्‍या २०२२ Video conference 


आज दि ०८/०९/२०२२ रोजी झालेल्‍या व्‍हीसी मध्‍ये दिलेल्‍या सूचनेनुसार प्रत्‍येक शिक्षकाची सध्‍याच्‍या क्षेत्रात (अवघड/ सोपे) रुजू झाल्‍याची तारिख आपल्‍याला आवश्‍यक आहे. या कार्यालयाचे जा.क्र. कार्या-१/पीई-६/२१३ दि ०६/०९/२०२२ या पत्रासोबत दिलेल्‍या Ahmednagar9.9.22 या Excel File मध्‍ये आपल्‍याला सर्व शिक्षकांची सध्‍याच्‍या क्षेत्रात (अवघड/ सोपे) रुजू झाल्‍याची दिनांक नमुद करायची आहे. त्‍याबाबत पुढील प्रमाणे कार्यवाही करावी.

१.Date Format- Excel File आपल्‍या संगणकावर Open करण्‍यापूर्वी संगणकाचा Date Format DD/MM/YYYY असा करुन घ्‍यावा म्‍हणजे फाईल मधील तारखांमध्‍ये तारीख व महिना यांची आपोआप आदलाबदल होणार नाही. तदनंतर सदर Excel File मधील आपला तालुका वगळता इतर तालुक्‍यांची माहिती Delete करावी.

२.नावे Add/ Delete करणे-माहितीमध्‍ये अं.जि.ब. २०२२ नुसार अंतर जिल्‍हा बदलीने कार्यमुक्‍त केलेल्‍या तसेच मयत, सेवानिवृत्‍त तसेच सेवानिलंबित झालेल्‍या शिक्षकांची नावे आलेली आहेत. सदरची नावे आपल्‍याला Delete करावयाची आहेत अशा शिक्षकांच्‍या नावांपुढे तसा शेरा नमुद करावा. तसेच कोणी शिक्षक पुर्नस्‍थापित झाले असतील तर त्‍वरीत संपर्क करावा.

३.Current School Joining Date-मध्‍ये सध्‍याच्‍या शाळेवरील अचूक रुजू दिनांकच टाकावी. (अंतर जिल्‍हा बदलीने जिल्‍ह्यात हजर झाल्‍यानंतरची पहिलीच शाळा असेल तर जिल्‍ह्यातील हजर दिनांक हीच शाळेवरील हजर दिनांक आहे.)

४.आंतर जिल्‍हा बदली-काही आपसी अंतरजिल्‍हा बदलीने हजर झालेल्‍या प्राथमिक शिक्षकांनी आपसी बदलीमधील दोघांपैकी कनिष्‍ठ कर्मचारी यांची सेवा ग्राह्य धरलेली आहे. तथपि मा. मु.का.अ. जि. प. अहमदनगर यांचे दि १७/०८/२०२२ चे पत्रान्‍वये आपसी आंतरजिल्‍हा बदलीने आलेल्‍या शिक्षकांची जिल्‍हांतर्गत बदलीसाठीची जेष्‍ठता विद्यमान जिल्‍हा परिषदेत प्रत्‍यक्ष रुजू झाल्‍याच्‍या दिनांकापासून गणण्‍यात येणेबाबत सुचित केलेले आहे. तरी आपसी आंतरजिल्‍हा बदलीने हजर झालेल्‍या शिक्षकांची अहमदनगर  जिल्‍ह्यातील हजर दिनांक Current District Joining Date या रकान्‍यात नोंदवावी.

५.Current Area Joining Date- Current District Joining Date व Current School Joining Date या दोन Column मध्‍ये एक Column Add करावा. या रकाण्‍याला Current School Area Joining Date (Difficult/ Non Difficult ) असे नाव द्यावे.

६.Current School Area Joining Date (Difficult/ Non-Difficult)-या रकाण्‍यात संबंधीत शिक्षक सध्‍या ज्‍या शाळेत कार्यरत आहे त्‍या शाळेचे जे क्षेत्र आहे (सोपे/ अवघड) त्‍या क्षेत्रात ते केंव्‍हापासून कार्यरत आहे ती दिनांक नमुद करावी. सध्‍याच्‍या शाळेचे क्षेत्र ठरवताना सन २०१९ च्‍या अवघड क्षेत्राची यादी गृहीत धरावी. सध्‍याच्‍या शाळेच्‍या क्षेत्रात (सोपे/ अवघड) रुजू झाल्‍याची तारीख नोंदवीताना नोंदवीलेल्‍या तारखेपासून संबंधीत शिक्षक सलग (शाळा बदलली असेल तरी) त्‍याच क्षेत्रात कार्यरत असावा.

७.Worked 10 Years- ही बाब काळजीपूर्वक तपासावी कारण येथील माहितीवर शिक्षक बदलीपात्र आहे अथवा नाही हे ठरते. या रकाण्‍यात सध्‍याच्‍या क्षेत्रात (सोप्‍या किंवा अवघड) दि ३०/०६/२०२२ या संदर्भ दिनांकास जर सलग १० वर्षे सेवा झाली असेल तर Yes येईल व नसेल तर No येईल.

८. ELIGIBLE-संदर्भ दिनांकास सध्‍याच्‍या क्षेत्रात १० वर्षे व सध्‍याच्‍या शाळेत ५ वर्षे सेवा असे दोन्‍ही निकष ज्‍या शिक्षकाचे पूर्ण होत असतील ते बदलीपात्र होतील (ELIGIBLE). दोन्‍हीपैकी एक जरी निकष पुर्ण होत नसेल तर ते शिक्षक बदलीपात्र होणार नाहीत.

९.ENTITLED- सन २०१९ च्‍या अवघड क्षेत्राच्‍या शाळांमध्‍ये कार्यरत शिक्षकांना संदर्भ दिनांकास सलग ३ वर्षे पुर्ण होत असलील तर ते बदली अधिकारप्राप्‍त (ENTITLED) होतील. जर अवघड क्षेत्रात विहित कालवधी पुर्ण होत नसेल तर बदली अधिकारप्राप्‍त होणार नाहीत (NOT ENTITLED).

१०.दुरुस्‍तीचा नमुना-Current School Area Joining Date (Difficult/ Non-Difficult) या रकाण्‍यातील माहिती आपण सादर केलेल्‍या Excel File मधुन घेण्‍यात येईल व इतर काही दुरुस्‍ती असेल तर दि ०६/०९/२०२२ रोजीच्‍या पत्रातील विहित नमुन्‍यात सादर करावी.

११.Background Color- ज्‍या माहितीमध्‍ये बदल केला आहे त्‍या Cell चा Background Color Yellow (पिवळा) करावा व फक्‍त आपल्‍याच तालुक्‍याच्‍या माहितीची हार्ड कॉपी व सॉफ्ट कॉपी विहित मुदतीमध्‍ये कार्यालयास माहितगार कर्मचा-याच्‍या हस्‍ते सादर करावी.

कुणीही वेबसाईटवरील माहिती आमच्या परवानगी शिवाय प्रसिद्ध करू नये केल्यास कॉपीराईट नियमानुसार नोटीस देण्यात येईल.

आपली वेबसाईट आपले सोशल मिडिया जॉईन करा.

टिप्पणी पोस्ट करा

वरील लेखावरच Comment करा.

थोडे नवीन जरा जुने

POST ADS1

POST ADS 2